Make your own free website on Tripod.com
אריק הומוסקסואל
שיר מאולתר
מלים ולחן: אבי בן-זקן
השיר לחלוטין אינו משקף את המציאות


אריק הומוסקסואל
אריק הומוסקסואל
נסע עם אלעד לסרט
היה משגל
עכשיו כואב לו
זה מחדל

אריק הומוסקסואל
שבע עשרה שנה משחק אותה
סטרייט קטן
עכשיו הוא לא יכול לשבת על קפה
הוא יכול לשבת
על מטאטא

אריק הומו
קטן
חיל האויר מתרומם לבד
שים לו וזלין
שים לו גם משחה
שים לו רק טיפה של
אהבה
...אה


הורדת השיר