Make your own free website on Tripod.com

:רישה תועמשמ
המל עדוי אל ןיידע ינא ,םויה דע
הזה עיווזמה רישה תא יתסנכה
הפוקתב ותוא יתבתכ .םירישה תמישרל
ןופורקימה תא רבחל ךיא יתדמלש
ארוק רישה .הרטיגב ןגנלו ,רבגמל
םרחוה ןכלו ,ילאטוט םזילאדנוול
םירישה לכ ומכ) וידרה תונחת לכ ידי לע
תויטאריפה רודישה תונחת טעמל (ילש
.ודעסתו וחברת .ס"ש לשםויה יל הרק המ
חבטמל תכלה
חדקא יתאצוה
חאה לכ לע חומ'ת ךל יתצצופ
הנולת תשגה
הנוע אל תא
הנומת התוא םישדוח 6
ןוירהב בוש תא
ןושאר שדוח
סנק יל וקפד
ןוילימ םייתאמ
תומל יתיצר
תונח יתצרפ
תושפט ךותמ רכומ'ת יתחצר

םויה יל הרק המ
רוחש היהנ םויה לכ
רוקל לוכש םוי ןיב לידבמ אל
תוכבל ליחתמ והשימ

תוכמ יתכלה
תוירע יוליג
תויריה ללגב םינכש'ת יתרעה
םישנ ןיב םוריע
םישק םימס
םישקומ הדש לע רקובב יתצר
םיענ יל היה
םינבא קורזל םילס תא יתחלש
םיניכס תוברק
םינפב קומע בוקר ינא
הדובע יתשפיח
םורכ-לד'גמב
הרוצ'ת יל וצציפ
םורק'ת יל וערק
םוטא םלוע
הברה יל היה
םולכ םע יתראשנ
םדא ןב יתגרה
םאדסל תוצצפ
םדה ךותב ףיגנ דוע יל וליג
דבל יתראשנ
דשב תקלד
הפוג דוע וליג
דשח קר שיש וא
עשפמ ףח יתוא ואצמ
לומתא
לומקאמ לוטסמ ינא םויה
רוזחל הצור
עוגעג ךותמ
עוגיפ דוע היה העש ינפל

םויה יל הרק המ
רוחש היהנ םויה לכ
רוקל לוכש םוי ןיב לידבמ אל
תוכבל ליחתמ והשימ