Make your own free website on Tripod.com

,אלמ ךוראב ןאכ םירישה .ץימ התש - לפלפ תלכא :בקונ יתרבח רסמ ריבעהל ונאב
קסיד תוכיאב

השיאה םע תונומת

.םעט לש ןיינע קר הז לבא ,בוט תוחפל רתויב בוטהמ םיגרודמ

(הדרוהל םינתינ קניל םהל שיש םירישה)
רבוטקוא
ויתס
םיה לע הריד
םולשל יתדלונ
ש"מק 60-ב עסונ - שדח -
תא לבא
ךתוא חקיי םיהלא
(הב עגנ אבס) םולש
םויה יל הרק המ
םירחא ובתכש םיריש
םוב עבש - שדח -


רבוטקוא
ויתס
םיה לע הריד
םולשל יתדלונ
ש"מק 60-ב עסונ
תא לבא
ךתוא חקיי םיהלא
(הב עגנ אבס) םולש
םויה יל הרק המ
םירחא ובתכש םיריש
םוב עבש

ירזיבא תתחשה ,םיירוביצ שומיש יתב סרהו םזילאדנו לש תוטישב םיטקונ ונחנא
,םייטסישאפ ונחנא .םירגוא ץולחפו (+15) תומוק יבר לש תוגגמ הנתשה ,בכר
הצור ,תיסוכ) םייטסינימפ - רקיעהו םיטסיטוא יצח ,םיטסינומוק ,םיטסיאתא
תורספס ,תונעזג עונמל ,םיידיל ןוטלשה תא תחקל םיצור ונחנא .(?קיסוטב
שחנ-גדה תא קוחל ץוחמ לא איצוהל - תירקיעה ונתרטמ .(קוחצב) םישוכל תונפנחו
.ןיאוריהב םיאורו ןיטוקינב םיטקונ ונחנא .חפולצ-שירכה תא ויתחת ךילמהלו
םישוע ונא .ןופצמ ונל ןיא ,םיערה ה'רבחה .רבוטקוא טקייורפ ,רבוטקוא ונחנא
.ואירטס תוכרעמבו םיטפושב םיטפש
, םותחה לע
M.C.aya
ICQ#: 84079535