Make your own free website on Tripod.com

:רישה תועמשמ
קסידהמ טיהלה אוה הזה רישה
בשחנש ריש ."האוצ לש תופוקת"
הבוח םאיווקר .ינואגל םיבר יניעב
הכרעב םג וילע וצילמה .היוול לכב
חרוא תעפוהב רישה .ריעצה דבאתמל
.ונשעתו ונהת .(תושדחהמ) ןשוג הרואיל לש
.םכתא חקיי םיהלאשוךתוא חקיי םיהלא
םימחר אלמ לא
ךרובמה 'ה תא וכרב
ךרובמה 'ה תא וכרב
ומש ךורב וכרב
םילקש י"ח ןמא ומש ךורב

ךתוא חקיי םיהולא
ךתדלוה םויב
(תאפרע) ךתוא חקיי םיהולא
ךתשא תא קונחי
םילשוריב תיתרפצה העבגב)
הנבי תמוצב ,תועקב תמוצב
(תורטע רוזיאבו
ןיליפת תחנה אל המל
(הללאמרב עובשה גרהנ)
ןילותבה םורק תא ךל ערק ימ
(םיניתשלפה)
(ברעה) תבש השעת אוב
תבה תא םג איבת
(17 חוכ) טאבזי'צ הל השענ
(ןמא) תדה לא רוזחת
(הללאמרל) טמיניביק ךתוא חלשנ

םידרח ךתוא וסנאי
םידלי'ת ךל וחקיי
הרות ךילע וציברי
ארונ כ"כ אל הז
...הרפ יתטחש

תבש השעת אוב
תבה תא םג איבת
טאבזי'צ הל השענ
תדה לא רוזחת
טמיניביק ךתוא חלשנ
טאלב יוח
mother fuck
טאלב הקוס יומד ידיא
םדיגיד