Make your own free website on Tripod.com

:רישה תועמשמ
תונויסנ ,ןורחאה ףרוחה תפוקתב
כ"דב ורמגנש םיבר תודבאתה
רוקדל יתגהנ .הייפכב זופשיאב
אב ןאכמ .10 רמסמב ימצע תא
.MCaya ילש יוניכה
םינושארה תונויסנה דחא והז
ונהת .ירגלוו יחרזמ פופ רוציל
.ונשעתותא לבא
םודאב עוסנל אל יל ורמא אל המל
םודנוק םישל יל ורמא אל המל
תורגב'ת רובעא ינאש ופיצ אל המל
"תועטב הפ התא" דימת ומכ יל ורמא
...תועטב
דובא לכהש יתעדי אל המל
םירועיש ןיכת
תונמדזה יל ונתנ אל ,ספא ומכ יילע ולכתסה
....לבזת דירות
תועמשמה תא יתנבה אל
תויחל יל ונתנ אל ,תויוכז'ת יל וללש

:ןומזפ
דבל הפ ,תא לבא
גצה לע תננואמ תבשוי
ןיבמ אל ,ליגרכ
ךתוא
םויה

םימס תחקל אל יל ורמא אל המל
םימת ינאש יתעדי אל המל
...טוידיא
םולכל ינממ ופיצ אל םעפ ףא
םוקל תכלל ,םוקל תכלל דימת

:ןומזפ
...תא לבא

!התיבה הלעת
!לבז'ת דירות
?םידומילב תרדרדתה הז המ ?ךל הרק המ
!הארנ התא ךיא הארת

?רוזחל יל ורמא אל המל
?רוזחמב יתוחאש ורמא אל המל
!יתלביק יוא
בוטש יתעדי יתדלונש ךיא
ובשחל רשאמ דובעל ףידע
בגה לע בכשנ ,היזיולט קילדמ
אלכל יתוא וסינכה
בנג יל וארק
!בנג
בנגנ ינא ,יל הרוק הז ךיא
ןתשומ ינאש בושחל ףידע

:ןומזפ
....תא לבא