Make your own free website on Tripod.com

:רישה תועמשמ
אבצהמ ש"מגנ יתבנגש ירחא
.האור ינאש המ םושרל יתלחתהש"מק 60-ב עסונ
ש"מק 60 עסונ
ש"מגנ םע םידלי סרוד
שק עבוכ שארה לע יל שי
שקובמ יב םיאור הרטשמב

שמונמ י'גני'ג דלי יתייה
שיובמ יצח ,יניצ תצק
שאייע איחיל ומכ םיצפנ יל ויה
שגפמב תמוצב סקרוב לכוא

?הל םיארוק ךיא ..יתאז האבש דע

!!!!הבלכה-

ש"מק 60 עסונ
סלדרב םע תורחת השוע
ששורמ יצח ינא ,סיכב שי לקש יצח
שחרב דוע לחוז תיגוגזה לע

שבדהו ץקועה לע יל ורפיס
שבוימ ינא הז ירחא יתשגרה
שבלומ אלא וניא ישארבש רעישה
שע הזיא יחש תיבב יל קבדנ

?התוא םיארוק ךיא ...האב יתאז זאו

הבלכה-